Thủ tục hành chính cấp huyện

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Tải về

Tải về

Thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục chuyển đổi người sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân hoặc vợ chồng khi có nhu cầu

Tải về

Tải về

Thủ tục cấp GCN cho người đã nhận chuyển QSDĐ đối với thửa đất đã được cấp GCN nhưng việc chuyển quyền không lập thành HĐ chuyển quyền đúng theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân

Tải về

Tải về

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá do cơ quan nhà nước tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

Tải về

Tải về

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân mà thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

Tải về

Tải về

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Tải về

Tải về

Thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục cấp lại GCN do bị mất do bị mất GCN hoặc mất Trang bổ sung GCN đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục giao đất tại khu dân cư do Nhà nước đầu tư cho hộ gia đình, cá nhân

Tải về

Tải về

Thủ tục giao đất, cho thuê đất ngoài các khu dân cư do Nhà nước đầu tư đối với hộ gia đình, cá nhân

Tải về

Tải về

Thủ tục tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Tải về

Tải về

Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu

Tải về

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai đối với hộ gia đình, cá nhân a) Trình tự thực hiện:

Tải về

Tải về

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận

Tải về

Thủ tục đăng ký biến động QSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đối với hộ GĐ, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký biến động do thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký biến động về SDĐ, TS gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN (đổi tên, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại, đăng ký góp vốn bằng QSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất đối với hộ GĐ, cá nhân, người VN định cư ở nước ngoài

Tải về

Thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Tải về

Thủ tục đăng ký thay đổi mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai đối với hộ gia đình, cá nhân

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Tải về

Tải về

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Tải về

Tải về

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Tải về

Tải về

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Tải về

Tải về

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Tải về

Tải về

Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tải về

Tải về

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Tải về

Tải về

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tải về

Tải về

Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Tải về

Tải về

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký hợp tác xã

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã tách

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề SX, KD, vốn ĐL, người đại diện theo PL; tên, địa chỉ, người đại diện CN, VP đại diện của HTX

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Tải về

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Tải về

Tải về

Thủ tục Ghi vào sổ HT việc HT khác của công dân VN đã được giải quyết tại CQ có thẩm quyền của nước ngoài (KS; GH; nhận CMC; xác định CMC; NCN; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Tải về

Tải về

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục Chứng thực BS từ bản chính giấy tờ, VB do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài

Tải về

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Tải về

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Tải về

Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Tải về

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Tải về

Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Tải về

Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Tải về

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tải về

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục chi trả tiền bồi thường (trong hoạt động quản lý hành chính)

Tải về

Thủ tục chi trả tiền bồi thường (trong thi hành án dân sự)

Tải về

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (trong hoạt động quản lý hành chính)

Tải về

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (trong thi hành án dân sự)

Tải về

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (trong hoạt động quản lý hành chính)

Tải về

Tải về

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (trong thi hành án dân sự)

Tải về

Tải về

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai (trong hoạt động quản lý hành chính)

Tải về

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (trong hoạt động quản lý hành chính)

Tải về

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (trong thi hành án dân sự)

Tải về

Thủ tục trả lại tài sản (trong hoạt động quản lý hành chính)

Tải về

Thủ tục trả lại tài sản (trong thi hành án dân sự)

Tải về

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (trong hoạt động quản lý hành chính)

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Tải về

Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

Tải về

Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Tải về

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

Tải về

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

Tải về

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

Tải về

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

Tải về

Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

Tải về

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

Tải về

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

Tải về

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Tải về

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

Tải về

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Tải về

Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở

Tải về

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Tải về

Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Tải về

Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

Tải về

Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện

Tải về

Thủ tục giải thể trường tiểu học

Tải về

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

Tải về

Thủ tục thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Tải về

Thủ tục thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Tải về

Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Tải về

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Tải về

Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ

Tải về

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

Tải về

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

Tải về

Thủ tục tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Tải về

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

Tải về

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tải về

Tải về

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

Tải về

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Tải về

Tải về

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tải về

Tải về

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Tải về

Tải về

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Tải về

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Tải về

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tải về

Tải về

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tải về

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Tải về

Tải về

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Tải về

Tải về

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Tải về

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh QH chi tiết XD điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Tải về

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư XD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Tải về

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh QH chi tiết XD khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư XD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Tải về

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh QH chi tiết XD điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Tải về

Tải về

Thủ tục xóa phương tiện thủy nội địa.

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Tải về

Tải về

Tiêu đề

Nội dung thủ tục

Biểu mẫu đính kèm

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

Tải về

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tải về

Tải về

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Tải về

Tải về

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

Tải về

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Tải về

Tải về

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về

Tải về

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tải về

Tải về