THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

QUY CHÊ Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/2021

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/2021

Kế hoạch 156/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU của BTV.TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Châu Phú giai đoạn 2021-2025

09/2021

Quyết định 2866/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Châu Phú

09/2021

Thông báo 61/TB-UBND về việc đăng ký thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2022

09/2021

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư điều chỉnh (lần 3) Dự án: TT Hành chính huyện Châu Phú

09/2021

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê chuẩn dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025

09/2021

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020

09/2021

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

09/2021

Công văn 768/UBND-VP ngày 06/9/2021 về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Phú

09/2021

Công văn 763/UBND-VP ngày 05/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Châu Phú

09/2021

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 về việc công bố tác phẩm biểu trưng (logo) chính thức huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

08/2021

Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 về việc Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021

08/2021

Phát động phong trào thi đua "AN GIANG ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19"

08/2021

THÔNG BÁO Về việc không tổ chức lễ công bố, trao giải thưởng Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

08/2021