THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 23/03/2022 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Phú

03/2022

Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

03/2022

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND huyện về việc Tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính huyện Châu Phú năm 2022

03/2022

Biên bản Niêm yết Kết luận Thanh tra số 203/KL-STC ngày 24/01/2022

02/2022

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2022

02/2022

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

02/2022

Giới thiệu 62 sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” tỉnh An Giang từ 3 sao trở lên (tính từ ngày 31/12/2021)

01/2022

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

01/2022

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dụ và Đào tạo huyện Châu Phú

12/2021

Quyết định 3270/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đảm bảo khả năng thu dung, điều trị để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

11/2021

Công văn 1012/CV-BCĐ ngày 23/10/2021 về việc tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn huyện từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau

10/2021

Công văn 987/UBND-VP về việc thực hiện Công văn số 1176/UBND-KGVX của UBND tỉnh An Giang

10/2021

Thông báo 92/TB-BTCD về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận thông tin và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân

10/2021

Công văn 947/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND huyện Châu Phú về việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

10/2021

Thông báo số 72/TB-UBND về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Châu Phú

10/2021