THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Thông báo 92/TB-BTCD về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận thông tin và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân

10/2021

Công văn 947/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND huyện Châu Phú về việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

10/2021

Thông báo số 72/TB-UBND về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Châu Phú

10/2021

THÔNG BÁO số 67/TB-UBND về việc Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

10/2021

QUY CHÊ Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/2021

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/2021

Kế hoạch 156/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU của BTV.TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Châu Phú giai đoạn 2021-2025

09/2021

Quyết định 2866/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Châu Phú

09/2021

Thông báo 61/TB-UBND về việc đăng ký thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2022

09/2021

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư điều chỉnh (lần 3) Dự án: TT Hành chính huyện Châu Phú

09/2021

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê chuẩn dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025

09/2021

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020

09/2021

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

09/2021

Công văn 768/UBND-VP ngày 06/9/2021 về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Phú

09/2021

Công văn 763/UBND-VP ngày 05/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Châu Phú

09/2021