THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Thông báo, Thể lệ và Đề án Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Trần Văn Thành tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang

08/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

04/2020

Tuyên truyền và thực hiện khai báo y tế toàn dân

03/2020

Tham gia ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc giao thẩm quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý

03/2020

Kế hoạch thực hiện xã lũ các vùng sản xuất 03 vụ trên địa bàn huyện Châu Phú, giai đoạn 2020-2025

02/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú năm 2020

02/2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Phú

02/2020

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác với chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện Châu Phú

12/2019

Nghị quyết thông qua Đề án "Đề nghị công nhận thị trấn Cái Dầu mở rộng, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV"

11/2019

Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035

11/2019

Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện)

11/2019

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” năm 2019

11/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu hành chính UBND thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

08/2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính huyện Châu Phú năm 2019"

07/2019

Quá trình tiếp tục triển khai, thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

05/2019