THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê chuẩn dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025

09/2021

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê duyệt quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020

09/2021

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

09/2021

Công văn 768/UBND-VP ngày 06/9/2021 về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Phú

09/2021

Công văn 763/UBND-VP ngày 05/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Châu Phú

09/2021

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 về việc công bố tác phẩm biểu trưng (logo) chính thức huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

08/2021

Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 về việc Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021

08/2021

Phát động phong trào thi đua "AN GIANG ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19"

08/2021

THÔNG BÁO Về việc không tổ chức lễ công bố, trao giải thưởng Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

08/2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 tại xã Bình Mỹ, Bình Long và thu gọn vùng cách ly y tế trên địa bàn xã Bình Chánh

07/2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc mở rộng phạm vi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú

07/2021

Thông báo số 43/TB-UBND ngày 14/7/2021 của UBND huyện về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn địa bàn huyện Châu Phú

07/2021

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 11/7/2021 về việc mở rộng phạm vi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú

07/2021

Thông báo số 41/TB-UBND về lịch trình di chuyển của N.T.Q - trường hợp nghi nhiễm Sars-Cov-2, đã có kết quả xét nghiệm PCR dương tính

07/2021

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Phú.

07/2021