THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Bản đồ Quy hoạch chung Đô thị Cái Dầu, huyện Châu Phú đến năm 2035

06/2021

Bản đồ Quy hoạch chung Đô thị Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đến năm 2030

06/2021

Quyết định số 62/QĐ-UBBC ngày 30/5/2021 Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Châu Phú khóa XII

05/2021

Thông báo số 27/TB-BTC của Ban Tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng vè việc công bố tác giả đạt giải thưởng Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) uyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

05/2021

Quyết định 1032/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

05/2021

Quyết định 1031/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

05/2021

Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/2021

Thông báo tổ chức Hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện Đề án "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" tỉnh An Giang lần thứ XII, năm 2021

04/2021

Thông báo về việc dời ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

04/2021

Công văn số 461/HĐPH ngày 05/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh về việc hướng dẫn, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

04/2021

Công văn 121/PNV ngày 06/4/2021 của Phòng Nội vụ huyện về việc đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ Kế toán

04/2021

Thông báo kết quả Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

04/2021

 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Phú

02/2021

Giới thiệu nét nổi bật của huyện Châu Phú (phục vụ Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú)

11/2020

Thông báo thể lệ Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

11/2020