THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Thông báo về việc dời ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

04/2021

Công văn số 461/HĐPH ngày 05/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh về việc hướng dẫn, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

04/2021

Công văn 121/PNV ngày 06/4/2021 của Phòng Nội vụ huyện về việc đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sĩ Kế toán

04/2021

Thông báo kết quả Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

04/2021

 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Phú

02/2021

Giới thiệu nét nổi bật của huyện Châu Phú (phục vụ Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú)

11/2020

Thông báo thể lệ Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

11/2020

Thông báo tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

11/2020

Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Châu Phú

11/2020

Các mẫu phác thảo tham dự Hội thi Tạc Tượng Quản cơ Trần Văn Thành

10/2020

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Huỳnh Văn Dợt, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

09/2020

Thông báo kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ ông Ngô Văn Tùa, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

09/2020

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

08/2020

Thông báo, Thể lệ và Đề án Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Trần Văn Thành tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang

08/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

04/2020