lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023

08/2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023

06/2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023

03/2023

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022

11/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày14/11/2022 đến ngày 18/11/2022

11/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022

11/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022

11/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022

10/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022

09/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022

09/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022

08/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022

07/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022

06/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022

06/2022

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022

04/2022