THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

01/2022

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dụ và Đào tạo huyện Châu Phú

12/2021

Quyết định 3270/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đảm bảo khả năng thu dung, điều trị để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

11/2021

Công văn 1012/CV-BCĐ ngày 23/10/2021 về việc tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn huyện từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau

10/2021

Công văn 987/UBND-VP về việc thực hiện Công văn số 1176/UBND-KGVX của UBND tỉnh An Giang

10/2021

Thông báo 92/TB-BTCD về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận thông tin và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân

10/2021

Công văn 947/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND huyện Châu Phú về việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

10/2021

Thông báo số 72/TB-UBND về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Châu Phú

10/2021

THÔNG BÁO số 67/TB-UBND về việc Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

10/2021

QUY CHÊ Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/2021

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/2021

Kế hoạch 156/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU của BTV.TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Châu Phú giai đoạn 2021-2025

09/2021

Quyết định 2866/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Châu Phú

09/2021

Thông báo 61/TB-UBND về việc đăng ký thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2022

09/2021

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư điều chỉnh (lần 3) Dự án: TT Hành chính huyện Châu Phú

09/2021