GIỚI THIỆU

I. KHỐI ĐẢNG

 

1. Huyện ủy Châu Phú

* Lãnh đạo Huyện ủy:

- Ông Trần Thanh Nhã     – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

- Bà Lê Thị Kim Hồng     – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Ông Trần Văn Đảo         – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân

2. Văn phòng Huyện ủy

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy xây dựng chương trình công tác và thực hiện đúng quy chế làm việc thông qua các nhiệm vụ về xây dựng chương trình, tổ chức hội nghị, ra quyết định… trực tiếp là giúp các đồng chí Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc theo quy chế.

+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, tiếp nhận văn thư, tiếp dân (theo quy chế giải quyết đơn thư, tiếp dân của Văn phòng cấp ủy) nâng cao hiệu quả việc giải quyết các vấn đề kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân gởi tới cấp ủy.

+ Giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.

+ Làm tốt công tác thông tin tổng hợp, thường xuyên nâng cao chất lượng thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ báo cáo và thông báo, thông tin kịp thời, đúng đối tượng, khách quan và trung thực.

+ Chủ trì phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Dân vận, Chi cục Thống kê huyện trong việc nắm thông tin và xử lý các thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, lịch công tác và điều phối tham mưu thống nhất.

- Lãnh đạo Văn phòng:

+ Chánh Văn phòng: Nguyễn Hữu Tá

+ Phó Chánh Văn phòng: Phan Thanh Điền

+ Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Văn Thị

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu và giúp việc cho cấp uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về các mặt công tác trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và giáo dục thuyền thống cách mạng địa phương.

+ Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị - tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

+ Chuẩn bị các văn bản của cấp ủy có liên quan đến công tác tuyên giáo; đồng thời tham mưu cho Huyện uỷ đánh giá hoạt động và nghiên cứu đề xuất các giải pháp trên các lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

+ Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

- Lãnh đạo Ban:

+ Trưởng ban: Mai Thị Bé Phương

+ Phó Trưởng ban: Thái Thành Phước

+ Phó Trưởng ban: Đỗ Thanh Phong

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (gọi tắt là Huyện ủy), thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; các quy định của Trung ương, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra cấp trên và của Huyện ủy, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; tham mưu, giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm, 6 tháng; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

+ Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định,giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật, kiểm tra tài chính, …

+ Phối hợp với các ban của đảng giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng).

- Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra:

+ Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Đức

+ Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hiền

+ Phó Chủ nhiệm: Võ Đức Minh

5. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức - cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện ủy.

+ Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Hướng dẫn và kiểm tra các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

+ Tham mưu cho cấp ủy về quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Giải quyết chế độ chính sách, phối hợp với Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đối với cán bộ diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

+ Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan Đảng, đoàn thể, hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc quản lý hồ sơ đảng viên, giải quyết khiếu nại, xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên theo quy định của Trung ương. Làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của tỉnh, Trung ương.

- Lãnh đạo Ban:

+ Trưởng ban: Nguyễn Nghi Em

+ Phó Trưởng ban: Huỳnh An Khước

+ Phó Trưởng ban: Phan Thị Phượng

6. Ban Dân vận Huyện ủy

- Chức năng nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy về chương trình, kế hoạch, đề án, các công tác trọng tâm của Ban; theo dõi, tham gia ý kiến và tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện về các mặt hoạt động.

- Lãnh đạo Ban:

+ Trưởng ban: Đặng Văn Hập

+ Phó Trưởng ban: Võ Văn Kha

+ Phó Trưởng ban: Lê Cao Trí

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

+ Hiệp thương dân chủ đề cử Ban Thường trực; bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

+ Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

+ Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.

+ Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

+ Chủ tịch: Đặng Văn Hập

+ Phó Chủ tịch: Võ Văn Kha

+ Phó Chủ tịch: Bùi Văn Xinh

+ Phó Chủ tịch:

II. KHỐI ĐOÀN THỂ

1. Huyện đoàn

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Cơ quan Huyện đoàn là cơ quan chuyên trách, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn về mọi hoạt động.

+ Cơ quan Huyện đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy năng lực, trí tuệ của mỗi cán bộ, công nhân viên. Đoàn kết nâng cao sức chiến đấu của tập thể, tiếp tục đổi mới phương hướng hoạt động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện nhà trong tình hình mới.

- Lãnh đạo Huyện đoàn:

+ Bí thư: Hồ Thị Hồng Phướng

+ Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc Đầy

+ Phó Bí thư: Nguyễn Phú Lộc

2. Hội Nông dân

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Hội Nông dân huyện chịu sự trực tiếp lãnh đạo của Ban Dân vận Huyện ủy trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, Nghị quyết của Ban Chấp hành để thực hiện chủ trương Nghị quyết của Huyện ủy. Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội cho Ban Dân vận Huyện ủy và tham dự các kỳ họp do Ban Dân vận tổ chức.

+ Hội Nông dân huyện giữ mối liên hệ phối hợp với Ủy ban nhân dân và các ngành trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp thông qua việc ký kết văn bản liên tịch. Nắm tình hình và kiến nghị với Ủy ban nhân dân và các ngành liên quan giải quyết tốt các vấn đề có liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, đồng thời vận động nông dân thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân theo pháp luật quy định.

+ Hội nông dân là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân có trách nhiệm vận động giai cấp nông dân tích cực tham gia xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Có mối quan hệ gắn kết mật thiết với các đoàn thể chính trị xã hội và cùng phối hợp thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện.

- Lãnh đạo Hội Nông dân:

+ Chủ tịch: Huỳnh Minh Ngọc

+ Phó Chủ tịch: Huỳnh Ngọc Tùng

+ Phó Chủ tịch: Phan Thanh Tâm

3. Hội Liên hiệp phụ nữ

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ toàn huyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị do Ban chấp hành Huyện ủy giao.

+ Nghiên cứu, tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và phong trào phụ nữ huyện, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch mà Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đề ra.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội và các chương trình, kế hoạch công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và cấp huyện.

+ Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội quy định.

- Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ:

+ Chủ tịch: Trần Thị Kim Bình

+ Phó Chủ tịch: Lê Hoàng Vân

+ Phó Chủ tịch: Lê Thị Mỹ Tiên

4. Liên đoàn Lao động huyện

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

+ Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

+ Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh. Cơ quan thường trực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Lãnh đạo Liên Đoàn Lao Động:

+ Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Phượng

+ Phó Chủ tịch: Mai Văn Phương

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Tấn An

5. Hội Cựu Chiến binh

- Chức năng nhiệm vụ:

+ Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật…, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ, công nhân viên chức, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần…

+ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.

+ Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống. Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh; kiến nghị với Đảng với Nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với Cựu chiến binh, chính sách hậu phương quân đội. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của địa phương.

+ Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vào việc tập hợp, bồi dưỡng, động viên phát huy vai trò tích cực của Cựu quân nhân ở cơ sở.

-Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh:

+ Chủ tịch: Lâm Văn Năm

+ Phó Chủ tịch: Đặng Ngọc Ẩn

+ Phó Chủ tịch: Bùi Thiện Hiền