GIỚI THIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ

Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú do Hội đồng nhân dân huyện bầu gồm có Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 05 thành viên Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Ông Trần Thanh Nhã – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

+ Ông Nguyễn Phước Nên – Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó Chủ tịch UBND huyện

ỦY VIÊN UBND HUYỆN CHÂU PHÚ, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Ông Võ Văn Tùng - Trưởng Công an huyện

2. Ông Huỳnh Hoàng Sơn - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

3. Ông Nguyễn Hữu Tá - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

4. Ông Nguyễn Duy Đức - Chánh Thanh tra huyện

5. Bà Lê Trần Minh Hiếu - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

6. Ông Nguyễn Văn Nựng – Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

7. Ông Lâm Huỳnh Mạnh Đông – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

8. Ông Phạm Minh Xuân – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

9. Ông Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

10. Ông Phạm Quốc Tuấn – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

11. Ông Bùi Thiện Phúc – Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện

12. Bà Đỗ Thị Bích Nhuần – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

13. Ông Nguyễn Nghi Em – Trưởng Phòng Nội vụ huyện