GIỚI THIỆU

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

- Chức năng và nhiệm vụ̣: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Văn phòng HĐND và UBND) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp HĐND và UBND huyện các công việc sau:

+ Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và thực hiện một số công việc do Chủ tịch HĐND giao.

+ Tổ chức các hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức điều hành hoạt động  của các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã – thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

+ Làm cầu nối giữa UBND huyện với cơ quan thuộc khối Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thường trực HĐND và UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng:

+ Chánh văn phòng: Nguyễn Hữu Tá

+ Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Nhựt

+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Như Ảnh

+ Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Văn Thị

+ Phó Chánh Văn phòng: Phan Thanh Điền

- Điện thoại: 02963.688 314   Fax: 02963.688 635

- Email: chauphu@angiang.gov.vn

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Phạm Minh Xuân

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Huy Cường

- Điện thoại: 02963.688 387

- Email: ptckh.chauphu@angiang.gov.vn

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn huyện.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Lê Trần Minh Hiếu   

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Ngọc Vỵ

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Tấn Hưng

- Điện thoại: 02963.689 927

- Email: pnnptnt.chauphu@angiang.gov.vn

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tâm

+ Phó trưởng phòng: Phạm Thanh Lợi 

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Niệm

- Điện thoại: 02963.688 855

- Email: pcongthuong.chauphu@angiang.gov.vn

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc và bản đồ.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Phạm Quốc Tuấn

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lừng

+ Phó Trưởng phòng: Trương Thị Tú Anh

- Điện thoại: 02963.688 348

- Email: ptnmt.chauphu@angiang.gov.vn

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Lâm Huỳnh Mạnh Đông

+ Phó Trưởng phòng: Ngô Thành Nhơn

+ Phó Trưởng phòng: Quách Văn Nhàn

- Điện thoại: 02963.688 327

- Email: pgddt.chauphu@angiang.gov.vn

7. Phòng Y tế

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, y tế cơ sở; y tế dự phòng, khám chữa bệnh phục hồi chức năng; y tế cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Minh Nhựt

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Xuân Nhã

- Điện thoại: 02963.686 225

- Email: pyte.chauphu@angiang.gov.vn 

8. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nựng

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Thắm

+ Phó Trưởng phòng: Lê Duy Linh

- Điện thoại: 02963.3687 051

- Email: pldtbxh.chauphu@angiang.gov.vn

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Đỗ Thị Bích Nhuần  

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thêu

+ Phó Trưởng phòng: Trần Tiến Sĩ

- Điện thoại: 02963.688 270

- Email: pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn

10. Phòng Nội vụ

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý biên chế của Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng; tôn giáo.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Nghi Em

+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Tính

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hiền Đức

+ Phó Trưởng phòng: Trần Văn Trung

- Điện thoại: 02963.688 121

- Email: pnoivu.chauphu@angiang.gov.vn

11. Phòng Tư pháp

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: 

+ Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Tuyết Phượng

+ Phó trưởng phòng: Bùi Thiện Phúc

- Điện thoại: 02963.688 782

- Email: ptuphap.chauphu@angiang.gov.vn

12. Thanh tra huyện

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật (bổ sung thêm chức năng phòng chống tham nhũng).

- Lãnh đạo Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Nguyễn Duy Đức  

+ Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Hiếu

+ Phó Chánh Thanh tra: Trang Thanh Huy

- Điện thoại: 02963.688 383

- Email: thanhtra.chauphu@angiang.gov.vn