GIỚI THIỆU

1. Đài Truyền Thanh huyện

- Chức năng, nhiệm vụ: Đài Truyền thanh huyện có chức năng là công cụ thông tin, tuyên truyền, là phương tiện chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương, là diễn đàn của tầng lớp nhân dân trong huyện; hướng dẫn hoạt động phát thanh, truyền thanh trên địa bàn.

- Sản xuất phát sóng các chương trình bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, vận hành các Đài phát sóng, phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn (sau đây gọi chung là Đài Truyền thanh cấp xã).

- Lãnh đạo:

+ Trưởng đài: Nguyễn Thanh Hùng

+ Phó Trưởng đài: Phan Phước Nổi

+ Phó Trưởng đài: Nguyễn Ái Nữ Như Loan

- Điện thoại: 0763.684 407

- Email: daitruyenthanh.chauphu@angiang.gov.vn

2. Trung tâm Thể dục Thể thao

- Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Châu Phú là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Châu Phú, chịu sự lãnh đạo mọi mặt của UBND huyện; đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của Phòng Văn hoá & Thông tin huyện, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

- Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Châu Phú có chức năng tham mưu cho UBND huyện trong việc định hướng kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục Thể thao trên địa bàn huyện theo quy hoạch và kế hoạch chung của UBND huyện; tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt của UBND huyện và sự quản lý về mặt nhà nước của Phòng Văn hoá Thông tin trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch.

- Có trách nhiệm phối hợp với các xã - thị trấn, các cơ quan, ban ngành của huyện và trường học nhằm phát triển phong trào Thể dục Thể thao quần chúng. Hướng dẫn phương pháp tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên; phát triển các môn thể thao dân gian, hiện đại và các môn thể thao truyền thống của địa phương; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động TDTT nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

- Lãnh đạo:

- Giám đốc: Đoàn Minh Triều

- Phó Giám đốc: Dương Văn Trung

- Phó Giám đốc:

- Điện thoại: 0763.686 608

- Email: tttdtt.chauphu@angiang.gov.vn

3. Trung tâm Văn hóa

- Chức năng: Trung tâm Văn hóa huyện Châu Phú là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Châu Phú, chịu sự lãnh đạo mọi mặt của UBND huyện; đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của Phòng Văn hoá & Thông tin huyện, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

- Trung tâm Văn hóa huyện Châu Phú có chức năng tham mưu cho UBND huyện trong việc định hướng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch được UBND huyện duyệt trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang.

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Nguyễn Thị Thêu

+ Phó Giám đốc: Bùi Bữu Định

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

- Điện thoại: 0763.689 367

- Email: ttvhtt.chauphu@angiang.gov.vn